Dé Sathairn, Meán Fómhair 25, 2010


Scannáin Gaeilge...


(English version follows)


Léiríonn sraith Tuiscint don Scannánaíocht an YARD:

Scannáin Gaeilge CINEGAEL de chuid Bob Quinn
(fotheidil i mBéarla)

Léirigh Bob Quinn an chéad príomhscannán riamh i nGaeilge i 1979: Poitín. Tá thar 100 príomhscannáin agus cláir fáisnéise déanta aige. Iad uilig poblach ó bhonn, agus nochtaíonn siad neamhspleáchas chultúrtha agus féinriail do chainteoirí dúchais Gaeilge san Iarthar. I 1995, toghadh Quinn ar Údarás RTÉ. D’éirigh sé as i 1999, ag cinneadh RTÉ bheith chomh dírithe sin ar thráchtál is gur beag bogadh a bhí ann, agus fiú diúltú, le scannáin a léiriú a chuirfeadh san áireamh fíorchultúr tuaithe na hÉireann. Ansin, i 2001, bronnadh Dámhachtain Sárshaothair Saoil ar Quinn ó Institiúid Scannán na hÉireann.

Poitín, Dé Luain, 27 Meán Fómhair: Daite, 65 bomaite – Aithris Quinn ar “The Quiet Man”, an léiriú cáiliúil de chuid John Ford. Poitín, agus Cyril Cusack, Niall Tóibín, Dónal McCann, Mick Lally agus Mairéad Ní Conghaile sna príomhpháirteanna, is scéal meidhreach agus corruair dúranta é seo faoi bheirt gníomhairí uisce beatha a ghoideann ar ais a dtaisce atá i seilbh na nGardaí. Ní h-é seo go díreach scéal eile faoi laochas tuaithe idéalaíoch, ach léiríonn sé saol atá go minic brúidiúil agus i mbochtaineacht, saol a theastaíonn críonnacht agus gliceas le theacht slán.

Atlantean, Dé Luain, 4 Deireadh Fómhair (cuid 1) agus Dé Luain 11 Deireadh Fómhair 11 (cuid 2):
Daite, 90 bomaite. Bheir Quinn muid ar thuras eachtrúil go Iarthar na hÉireann, An Spáinn, An Fhrainc agus chuig cultúr Arabach an Mhéanmhuir chun sleachta chultúr Iarthar an hÉireann a aimsiú. Nochtaíonn sé stair fhada agus saibhir an mhalartú thrádála agus chultúrtha idir na pobail mairnéalach seo agus cosúlachtaí suntasacha san ealaín, ceol, teanga, dearadh mairnéalachta agus an cur i gcoinne coilíneachas.

Caoineadh Áirt Uí Laoire (Lament for Art O’Leary), Dé Luian, 18 Deireadh Fómhair -
Daite, 52 bomaite. Tarlaíonn an scannán i ré na linne seo, ach baineann sé le scéal an réabhlóidí Éireannach ón 18ú haois, Áirt Ó Laoire, gur thóg na Sasanaigh seilbh ar a fheirm. Úsáideann Quinn agus a charachtair an Ghaeilge mar chomhartha comhraic, modh leis an aitheantas náisiúnta a chur in iúl. Léiríonn sé labhairt na Gaeilge mar bheart réabhlóideach cumhachtach ó chultúr le gur bhfearr leis an saol “nua-aimseartha” go ndéanfaí dearmad dó.

San YARD, An Fál Carrach. Doirse foscailte ar 7.00in le tae agus sóláistí saor in aisce a fháil, taispeáint ar 7.30in.

Síntiús molta: €3.00       
Films In Irish...


The YARD Film Appreciation series presents:
Bob Quinn’s Irish-language films from CINEGAEL
(all are sub-titled in English)

Bob Quinn produced the very first feature film in Irish in 1979: Poitín. He has made more than 100 feature films and documentaries. All are radically populist, and express cultural independence and autonomy for the Irish-speaking people of the west. In 1995, Quinn was elected to the RTÉ Authority. He resigned in 1999, finding that RTÉ to be so commercially oriented that there was little room, and even resistance, to pre­senting films that embraced true Irish rural culture. Then, in 2001, Quinn was given a Lifetime Achievement Award by the Irish Film Institute.

Poitín, Monday, September 27: Colour, 65 minutes - Quinn’s answer to the “The Quiet Man”, the famous John Ford production. Poitín, starring Cyril Cusack, Niall Tóibín, Dónal McCann, Mick Lally and Mairéad Ní Conghaile, is a hilarious and sometimes grim story of two whiskey agents who steal their confiscated hoard back from the Gardaí. It’s not just another tale of idealised rural heroism, but shows a life often brutal and impoverished, one that requires wit and cunning to survive.

Atlantean, Monday, October 4 (part 1) and Monday October 11 (part 2):
Colour, 90 minutes. Quinn takes us on an odyssey to the west of Ireland, Spain, France, and the Arabic cultures of the Mediterranean to discover the roots of western Irish culture. He uncov­ers a long and rich history of trade and cultural exchange among these sea-faring peoples and striking similarities in art, music, speech, nautical design and of resistance to colonialism.

Caoineadh Áirt Uí Laoire (Lament for Art O’Leary), Monday, October 18 -
Colour, 52 minutes. The film takes place in modern times, but draws on the story of the 18th-century Irish rebel Art O’Leary, whose farm was taken over by the English. Quinn and his characters use the Irish language as a sign of resistance, a way that national identity can be asserted. He shows the speaking of Irish as an act of powerful insurgency by a cul­ture that the “modern” world would rather everyone forget.

At The YARD, Falcarragh. Doors open at 7:00pm for a free cuppa and a snack, screening at 7:30pm

Suggested donation: €3.00


No comments:

Post a Comment